Warehouse Management System

Warehouse Management System หรือระบบจัดการสินค้าคงคลัง คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ลดความผิดพลาดในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในโรงงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของสินค้า เป็นต้น โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆได้แก่ โปรแกรมบนเครื่องเทอร์มินัลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลังและนำจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ตรวจดูประวัติการทำงานของพนักงาน ปรับยอดสินค้าคงเหลือในคลังและบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน ฟังก์ชั่นการทำงาน บันทึกข้อมูลการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมถึงนับจำนวนสินค้าในคลัง ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและประวัติการทำงานของพนักงาน บริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน จุดเด่นของโปรแกรม ลดเวลาการทำงาน แก้ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าเกิน/สินค้าขาด/สินค้าสูญหาย สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ กระบวนการทำงาน

Paperless System

Paperless system คือ ระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เพื่อช่วยลดปริมาณทรัพยากร และระยะเวลาในการจัดการเอกสารให้น้อยลง แล้วยังช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสารอีกด้วย โดยระบบของเรานั้นจะทำงานบน Windows tablet และจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และเราสามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมกับงานของลูกค้า ฟังก์ชันหลักในการทำงาน สามารถรองรับไฟล์เอกสาร Excel ทำงานบน Windows tablet จัดเก็บเอกสารบน server สามารถตรวจสอบผู้บันทึกข้อมูลได้ สามารถรับส่งไฟล์ผ่าน WiFi (FTP) จุดเด่นของโปรแกรม ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ลดจำนวนคนในการทำงาน ลดการสูญหายของข้อมูล ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล ลดเนื้อที่การจัดเก็บเอกสาร ลดการทำงานซับซ้อน

POKAYOKE

Pokayoke คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า  “POKA” (อ่านว่า โพ-ขะ ) แปลว่า การผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ แล้วคำว่า “YOKE ” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าป้องกัน สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ที่ความผิดพลาดของพนักงาน และความเสียหายนั้นคือ ผลจากไม่เอาใจใส่ความผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ หรือเมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลายเป็นสินค้าแล้ว การค้นหาและการเลือกของเสียออกจากของดี ก็จะใช้เวลามากรวมถึงค่าใช้จ่ายตามมาด้วย หรือการค้นหาของที่ไม่ดีก็ยากและอาจหลุดไปสู่ตลาดหรือลูกค้าได้ง่าย โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและเปรียบเทียบข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi (FTP), ระบบ LAN หรือ USB Port โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน ตรวจสอบเปรียบเทียบสินค้าด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code … Read More

Label Printing System

Label Printing System คือระบบพิมพ์ฉลาก โดยใช้เครื่องพิมพ์ฉลากกับกระดาษความร้อน ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบของฉลากได้ตามความต้องการของตัวลูกค้าเอง โดยระบบของทางเรานั้นรองรับข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนฉลากได้ทั้งตัวเลข, ตัวอักษร, QR Code หรือแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และ/หรือ เครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด  เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและติดต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากผ่านทาง Bluetooth เครื่องพิมพ์ฉลาก รับคำสั่งในการพิมพ์จากส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่านทาง Bluetooth ก่อนจะพิมพ์ฉลากข้อมูลที่ต้องการออกมา ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน พิมพ์ฉลากที่มีข้อมูลและ QR Code ตามที่ผู้ใช้กำหนด จุดเด่นของโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพในการออกฉลาก ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ ไม่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ทาง IT สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมหรือการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ (Optional) ตัวอย่างการนำไปใช้งานที่เป็นไปได้ ใช้งานร่วมกับระบบ Data Logging ในการพิมพ์ข้อมูลออกมาในรูปสลิปหรือใบเสร็จ ใช้งานร่วมกับระบบ Warehouse Management System ในการพิมพ์ฉลากสินค้าที่ถูกนำเข้าหรือจำหน่ายออก ใช้งานร่วมกับระบบ POKAYOKE ในการอ่านข้อมูลจาก QR Code ในฉลากของคู่ค้า แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพิมพ์ฉลากออกมาในรูปแบบอื่นที่กำหนดเอง … Read More

Data Logging System

Data Logging System คือ ระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลระหว่างการทำงาน และยังสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูล โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและบันทึกข้อมูล และยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi , ระบบ LAN หรือรูปแบบไฟล์ CSV ผ่าน USB Port โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ Excel ด้วย จุดเด่นของโปรแกรมนั้นคือ ทางเราสามารถปรับปรุงแก้ไข โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานของท่านได้ อาทิเช่น การใช้เทอร์มินอลพกพาบันทึกข้อมูล แล้วส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ CSV พร้อมทั้งแปลงเป็นไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน บันทึกข้อมูลด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code การรับส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน USB Port, LAN หรือ … Read More

Knowledge Sharing @ TNI

In January 10, 2018, We have a good opportunity to talk in seminar session at Thai-Nichi Institute of Technology by our employees from every departments. Firstly, we talk about our company and our success stories, after that we share our knowledge and experience, as described in the list below. Knowledge Topics Hardware Development Process Test-Driven … Read More

TNI JOB Fair 2012

NDR Solution has confirmed to attend TNI JOB Fair 2012,Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) on 23 January 2013 from 09.00 to 16.00