POKAYOKE

Pokayoke คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า  “POKA” (อ่านว่า โพ-ขะ ) แปลว่า การผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ แล้วคำว่า “YOKE ” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าป้องกัน สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ที่ความผิดพลาดของพนักงาน และความเสียหายนั้นคือ ผลจากไม่เอาใจใส่ความผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ หรือเมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลายเป็นสินค้าแล้ว การค้นหาและการเลือกของเสียออกจากของดี ก็จะใช้เวลามากรวมถึงค่าใช้จ่ายตามมาด้วย หรือการค้นหาของที่ไม่ดีก็ยากและอาจหลุดไปสู่ตลาดหรือลูกค้าได้ง่าย โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและเปรียบเทียบข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi (FTP), ระบบ LAN หรือ USB Port
  2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ

ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน

  • ตรวจสอบเปรียบเทียบสินค้าด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code
  • การรับส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน USB Port, LAN หรือ WiFi (FTP)

จุดเด่นของโปรแกรม

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า
  • ลดความผิดพลาดจากมนุษย์
  • ไม่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ทาง IT
  • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมหรือการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ (Optional)

กระบวนการทำงาน