บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

        ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (เป็นบริษัทร่วมทุนกับ NDR Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกอย่างยั่งยืน เราจึงเป็นผู้ให้บริการ Digital Transformation ด้วยการใช้โซลูชั่นทางด้าน IoT ให้บริการออกแบบพัฒนา ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตลอดรวมไปถึงบริการทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย

PURPOSE

We believe in digital transformation and want to change the world to be more sustainable and resilient place by providing IoT solutions to connect physical world and digital world.

POSITION

We offer a one-stop IoT transformation experience that provides better value through selection of solutions, reliable platforms and seamless integration services.

PERSONALITY

We are clan of honestly, passionate, innovate, with responsibility, and team play.