EMS BU

(ENERGY MANAGEMENT SOLUTION BUSINESS UNIT)

Overview

เรานำเสนอ Solution และ Content ในด้าน IoT ซึ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

EMS
(ENERGY MANAGEMENT SYSTEM)

เรามีประสบการณ์ ถนัดในการนำเสนอ Solution ที่เกี่ยวกับการแสดงผลพลังงานไฟฟ้า (Smart Energy) และระบบบริหารจัดการพลังงาน i.e. BEMS, HEMS, DR

IOT
(INTERNET OF THINGS)

เรามีประสบการณ์ ถนัดในการนำเสนอ Solution ที่เกี่ยวกับระบบ Internet of Things (IoT) i.e. Remote monitoring for devices in factories

HA
(HOME AUTOMATION)

เรามีประสบการณ์ ถนัดในการนำเสนอ Solution ที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในบ้าน i.e. Home Automation system in condominium

Features to start

     ความมั่นใจของเรา เมื่อเทียบกับ IoT เจ้าอื่น จะอยู่ที่ความรู้ในฝั่ง EMS (Energy Management System) ซึ่งเรามั่นใจว่าเรามีความรู้ความสามารถ ลึกในระดับที่สามารถร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถคิดและเลือก solution ให้เหมาะกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า ที่จะ

Vision

To make the world be more sustainable and resilient place, we're pursuing to become the best-in-class player in Digital Transformation with IoT.

BU Mission

We provide Innovative Digital transformation Services by deploying our IoT expertise to help businesses thriving more. As a result, our clients are able to focus on their core business.

Our Keyword

IoT Solution Provider, System Integrator, Content Provider, IoT, Smart Energy, Smart City, Smart Environment

กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการ

เราเคยมีประสบการณ์ และสามารถให้บริการลูกค้าในกลุ่มต่างๆหลากหลายดังนี้

1.City & Government
 1. มหาวิทยาลัย เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพัฒนา นำเสนอระบบ IoT ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบ BEMS ในอาคารกว่าร้อยอาคาร, การเชื่อมต่อกับระบบ P2P Energy trading, การวัดสภาพอากาศสภาพแวดล้อมด้วยระบบ IoT เป็นต้น
 2. บริษัทเอกชน นำเสนอ IoT solution เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า เช่น ระบบตรวสอบสถานะอุปกรณ์ในโรงงานจากทางไกล, ระบบติดตามการเดินทางและบันทึกผลการพบลูกค้าของพนักงานขาย เป็นต้น
 3. หน่วยงานราชการ ได้มีการพัฒนาระบบ web site/application ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2.Office Building

     กลุ่มอาคารสำนักงาน สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่และมีความสนใจดำเนินการต่างๆทีี่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital transform ด้วย IoT solution เช่น smart office, energy management system, smart monitoring system ในสำนักงาน

3.Condo & Household Developer

กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
     เช่น condominium หรือบ้านเดี่ยว โดยเรามีประสบการณ์และสามารถนำเสนอระบบ Home automation ทั้งระบบ ซึ่งหมายรวมถึง ส่วน Hardware และ Software (Application)

ประโยชน์ที่ลูกค้าของเราจะได้รับ

1.งานระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS)
 1. ให้ผู้ดูแล มีความสะดวกในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคารออฟฟิศ (การติดตามผล การกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานพื้นที่)
 2. เพื่อตอบสนอง ต่อความสะดวกสบายในการควบคุมระบบปรับอากาศจากระยะไกล
2.งาน IOT SOLUTION PROVIDER
 1. เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ จากหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายระบบ ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ให้ทุกคนรับรู้ถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม, หรือจากการใช้พลังงาน
 3. เพื่อเสริมประสิทธิภาพ การดูแลอุปกรณ์และรองรับระบบการทำงานทางไกลอย่างแท้จริง (ไม่ต้องเข้าไปหน้างาน) ด้วยระบบ IoT
3.งาน HOME AUTOMATION

     ให้ผู้อยู่อาศัย รู้สึกว่าบ้านเป็นพื้นที่พักผ่อนโดยแท้จริงเพื่อตอบสนองต่อความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านจากที่ไหนก็ได้ โดยอุปกรณ์ตัวอย่าง ที่เคยดำเนินการ คือ เครื่องปรับอากาศ, ทีวี,ไฟแสงสว่าง, ปลั๊กไฟ, เครื่อง ERV, ม่านอัตโนมัติ, หน้าต่างอัตโนมัติ, ไฟห้องน้ำอัจฉริยะ

 

Product & Service

Service

IoT Service Provider  เรานำเสนอโซลูชั่นในการทำ ดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่นด้วยไอโอทีทั้งระบบจากต้นจนจบโดยกระบวนการหลัก มี 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. Consult: พูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อทราบความต้องการ ปัญหา ให้ความรู้ และเลือก Solution ที่เหมาะสม
 2. Design: เมื่อทราบปัญหาและความต้องการแล้ว เราจะเลือกเทคโนโลยีและเทคนิคที่เหมาะสม แล้วจึงออกแบบระบบ
 3. Develop: ดำเนินการพัฒนาระบบ (Hardware และ Software) ตามที่ได้ออกแบบไว้
 4. Integration: รอติดตั้งระบบที่หน้างาน และทดสอบการทำงาน รวมถึงส่งมอบ
 5. Maintenance: เราดู เราดูแลบำรุงรักษาระบบเพื่อให้การทำงานราบรื่นและใช้งานได้ตามจุดประสงค์

Product

BEMS Package Software package

สำหรับเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการพลังงาน ช่วยให้การติดตามผล การกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

IoT Core Platform Software package

สำเร็จรูป เพื่อช่วยให้การทำ Digital tranformation ด้วย IoT เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

Reference Project