Home automation

     ทีมมีประสบการณ์ทำระบบ Home automation กับโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่กว่า 600 ห้อง โดยได้พัฒนาทั้งอุปกรณ์ IoT ของบริษัทเอง นำไปบูรณาการร่วมกับอุปกรณ์ IoT ในท้องตลาด เพื่อทำงานเป็นระบบเดียว ผ่าน mobile application โดยได้สร้างสรรระบบที่ตอบสนองต่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศจากที่ไหนก็ได้ โดยอุปกรณ์ตัวอย่าง ที่เคยดำเนินการควบคุม คือ เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์, ไฟแสงสว่าง, ปลั๊กไฟ, ม่านอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการใส่ความฉลาดเข้าไปร่วมกับอุปกรณ์ด้วย เช่น ไฟห้องน้ำอัจฉริยะ, โหมดอัจฉริยะ(โหมดดูหนัง,โหมดทำงาน) เป็นต้น

แผนภาพโครงสร้างระบบ

Home Automation solution
HEMS Reference Project

โดยในโครงการนี้ ทาง NDRS ได้จัดหาและพัฒนาสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

IoT devices

  1. EMU:  Energy measurement unit
  2. IAQ Sensor:   Indoor air quality sensor
  3. Gateway:  Smart home gateway

Application

  1. Smart home mobile application
  2. Smart home administration web application

Service

  1. Multi-brand system integration
  2. Home automation system integration
 

Software System Architecture