Label Printing System

Label Printing System คือระบบพิมพ์ฉลาก โดยใช้เครื่องพิมพ์ฉลากกับกระดาษความร้อน ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบของฉลากได้ตามความต้องการของตัวลูกค้าเอง โดยระบบของทางเรานั้นรองรับข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนฉลากได้ทั้งตัวเลข, ตัวอักษร, QR Code หรือแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และ/หรือ เครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด  เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและติดต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากผ่านทาง Bluetooth
 2. เครื่องพิมพ์ฉลาก รับคำสั่งในการพิมพ์จากส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่านทาง Bluetooth ก่อนจะพิมพ์ฉลากข้อมูลที่ต้องการออกมา

ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน

 • พิมพ์ฉลากที่มีข้อมูลและ QR Code ตามที่ผู้ใช้กำหนด

จุดเด่นของโปรแกรม

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการออกฉลาก
 • ลดความผิดพลาดจากมนุษย์
 • ไม่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ทาง IT
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมหรือการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ (Optional)

ตัวอย่างการนำไปใช้งานที่เป็นไปได้

 • ใช้งานร่วมกับระบบ Data Logging ในการพิมพ์ข้อมูลออกมาในรูปสลิปหรือใบเสร็จ
 • ใช้งานร่วมกับระบบ Warehouse Management System ในการพิมพ์ฉลากสินค้าที่ถูกนำเข้าหรือจำหน่ายออก
 • ใช้งานร่วมกับระบบ POKAYOKE ในการอ่านข้อมูลจาก QR Code ในฉลากของคู่ค้า แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพิมพ์ฉลากออกมาในรูปแบบอื่นที่กำหนดเอง
 • ในกรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็กแบบพกพา จะสามารถออกฉลากที่หน้างานสถานที่จริงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว