Altium : How to make room and copy room formats

คำนิยามในการสร้าง Room เเละ การ Copy Room Formats คือ การสร้างกลุ่มของอุปกรณ์ใดๆให้มีรูปเเบบใดเเบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน เช่น เคลื่อนย้าย(move) หรือ การคัดลอก(copy)รูปเเบบนั้นๆ ไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดให้มีรูปเเบบเดียวกัน อธิบายขั้นตอนของการสร้าง Room และการ Copy Room Formats โดยเเบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ การสร้าง Room การ Copy Room Formats 1. การสร้าง Room 1.1 สร้าง Component Classes ตามกลุ่มวงจร 1.1.1 เลือกอุปกรณ์เเละตั้งชื่อกลุ่มของอุปกรณ์ จัดอุปกรณ์ไว้เป็นกลุ่มๆที่มีวงจรรูปเเบบเดียวกัน เเล้วเลือกกลุ่มอุปกรณ์ที่ต้องการสร้าง Component Classes ใดๆ ทีละกลุ่ม จากนั้นไปที่เมนู Design –> Classes ตามรูป 1.1.2 หลังจากนั้นจะปรากฎ Dialog … Read More