Data Logging System

Data Logging System คือ ระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลระหว่างการทำงาน และยังสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูล โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

 1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและบันทึกข้อมูล และยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi , ระบบ LAN หรือรูปแบบไฟล์ CSV ผ่าน USB Port
 2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ Excel ด้วย

จุดเด่นของโปรแกรมนั้นคือ ทางเราสามารถปรับปรุงแก้ไข โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานของท่านได้ อาทิเช่น การใช้เทอร์มินอลพกพาบันทึกข้อมูล แล้วส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ CSV พร้อมทั้งแปลงเป็นไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ


ฟังก์ชั่นหลักในการทำงาน

 • บันทึกข้อมูลด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code
 • การรับส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน USB Port, LAN หรือ WiFi

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ลดเวลาสูญเปล่าในการบันทึกข้อมูล
 • การรับส่งไฟล์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ทาง IT
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถปรับเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆได้ เช่น การบันทึกลง Excel หรือ การนำระบบ POKAYOKE มาช่วยในการตรวจสอบบาร์โค้ด

กระบวนการทำงาน

ลูกค้าของเรา

Techno Metal (Thailand) Co. Ltd

ขั้นตอนการทำงาน

 • ใช้เทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) บันทึกข้อมูลในคลังสินค้าและบันทึกข้อมูลลงใน SD Card ในรูปแบบไฟล์ CSV
 • หลังจากนั้นทำการแปลงข้อมูลจาก SD Card เป็นไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มของบริษัทโดยผ่านโปรแกรมของ NDR Solution

ผลลัพธ์

 • พนักงานหน้างานสามารถลดเวลาในการบันทึกข้อมูลได้
 • พนักงานคีย์ข้อมูลสามารถลดเวลาในการทำงานได้ เนื่องจากโปรแกรมจะคีย์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยอัตโนมัติ