Warehouse Management System

Warehouse Management System หรือระบบจัดการสินค้าคงคลัง คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ลดความผิดพลาดในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในโรงงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของสินค้า เป็นต้น

โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆได้แก่

  1. โปรแกรมบนเครื่องเทอร์มินัลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลังและนำจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
  2. โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ตรวจดูประวัติการทำงานของพนักงาน ปรับยอดสินค้าคงเหลือในคลังและบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน

ฟังก์ชั่นการทำงาน

  • บันทึกข้อมูลการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมถึงนับจำนวนสินค้าในคลัง
  • ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและประวัติการทำงานของพนักงาน
  • บริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน

จุดเด่นของโปรแกรม

  • ลดเวลาการทำงาน
  • แก้ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าเกิน/สินค้าขาด/สินค้าสูญหาย
  • สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

กระบวนการทำงาน