Altium : How to use Collaborative PCB Design

    Collaborate, Compare and  Merge เป็นเครื่องมือไว้สำหรับเปรียบเทียบการออกเบบ PCB ระหว่าง 2 เเบบที่ต่างกัน (2 versions) ที่มาจาก PCB เดียวกัน เเล้วรวมการออกเเบบเข้าเป็นอันเดียว เพื่อให้ผู้ออกเเบบ PCB ทำงานร่วมกันเเบบ Parallel หรือทำการออกเเบบพร้อมกันได้หลายคนในงานเดียวกัน เวลาเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วในการทำงานของ Project นั้นๆ

    Collaborate, Compare and  Merge มีรูปเเบบการใช้งานเเบบงานต่องาน หรือ Compare เเละ Merge กันได้ทีละงาน ระหว่างงานที่มีการเปลี่ยนเเปลงกับงานต้นเเบบจนกว่าจะครบทุกงาน ไม่สามารถ Compare เเละ Merge พร้อมกันได้หลายงานในครั้งเดียว

    Collaborate, Compare and  Merge Tool มีโครงสร้างการใช้งานโดยเเบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังรูปด้านล่าง

    Collaborate, Compare and  Merge มีวิธีการใช้งาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดไฟล์งาน xxx.PcbDoc ต้นเเบบขึ้นมาใน Altium Designer

2. เปิดใช้ Collaborate, Compare and  Merge Tool โดยมีให้เลือก 2 วิธี

    2.1 Click ที่ปุ่ม Panels ด้านมุมขวาล่างใน Altium Designer หลังจากนั้นไปเลือกที่ Collaborate, Compare and Merge จะมีเมนู pop-up ขึ้นมา

    2.2 ไปที่เเถบเมนู View » Panels » Collaborate, Compare and Merge จะมีเมนู pop-up ขึ้นมา

3. ตั้งค่าในการ Compare เเละ การเเสดงผลในงาน xxx.PcbDoc ในส่วนที่ 1 (Settings) ดังเเสดงในรูปด้านล่าง

ข้อสังเกต :  ความละเอียดของการ Compare จะเเสดงเป็นรูปเเบบ Cell ดังนั้นควรตั้งค่าขนาด Cell ให้เหมาะสมกับงาน, ถ้าตั้งค่าขนาดไม่เหมาะสมกับงาน ก็สามารถย้อนกลับมาตั้งค่าใหม่ให้เหมาะสมกับงานได้

 

4. เลือกไฟล์งาน xxx.PcbDoc สำหรับ Compare กับไฟล์ต้นเเบบ ไปที่เเถบในส่วนที่ 2 (Actions) โดยมีลำดับ ดังนี้

Actions » Comparison » Click to show differences against any PCB Document » Choose File…   จะขึ้นเมนู pop-up ให้ค้นหาที่อยู่ของไฟล์ที่เราจะทำการ Compare

 

5. ตรวจสอบหลังจากการ Compare เเละทำการ Merge ที่เเถบในส่วนที่ 3 (Difference Map) เเละ ส่วนที่ 4 (Layer Differences) ดังนี้

เเสดงรายละเอียดในส่วนย่อยต่างๆ ดังรูปด้านล่าง

 

    5.1 วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนเเปลงใน Tool  มี 2 รูปเเบบ อธิบายไว้ด้านล่าง โดยมีการเเสดงผลใน Tool เป็น 2 ส่วนพร้อมกัน คือ ส่วนที่ 3 (Difference Map) จะเเสดงเป็นรูปภาพ เเละ ส่วนที่ 4 (Layer Differences) จะเเสดงเป็นข้อความ ส่วนในงาน xxx.PcbDoc จะเเสดงใน Cell ที่มีการเปลี่ยนเเปลงเป็นสีโปร่งใส (Clear) ดังรูปซ้ายมือด้านล่าง

    – การเเสดงผลโดยการเลือกไปที่ช่อง Previous Unchecked กับ Next Unchecked ตรวจสอบไปทีละ Layer ว่าตรงตามที่ออกเเบบไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องก็ไป click ที่ช่อง Set Checked ก็จะมีเครื่องหมายถูกเเสดงใน Cell นั้น 

    – การเเสดงผลโดยการเอา Cursor ไป Click ตาม Cell ที่เเสดงสีส้มใน Tool เเล้ว Click ที่ช่อง Set Checked ว่าได้ตรวจไปเเล้วก็ได้เช่นกัน

    โดยทำการตรวจสอบไปพร้อมกันทั้งส่วนที่ 3 (Difference Map) เเละส่วนที่ 4 (Layer Differences) ไล่ตรวจไปที่ละ Layer จนครบทุก Cell ถ้ามีความจำเป็น เเต่ถ้างานมีการเปลี่ยนเเปลงไปเยอะมาก มีหลาย Cell ที่เเสดงสีส้ม ก็ควรให้เครื่องมือทำงานเเทนการตรวจสอบด้วย Visual Check จะเหมาะสมกว่า สุดท้ายเเล้วหลังการ Merge เราสามารถกลับมา Re-Check ใหม่ได้

 

ข้อสังเกต

1. การเเสดงผลเป็นการเเสดงเเบบเป็น Cell ดังนั้นควรตั้งค่าขนาด Cell ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อการใช้ Tool ให้มีประสิทธิภาพ

2. ในส่วนที่ 4 (Layer Differences) สำหรับ  Type : Route ในส่วน Zoom Level.. จะใช้งานไม่ได้ผล

 

    5.2 ทำการ Merge หลังจากการตรวจสอบเสร็จเเล้ว โดยไปที่ Tool เเละทำตามขั้นตอนด้านล่าง

    สำหรับการ Merge นั้น มีทั้งส่วนที่ Merge ได้เเละไม่ได้ เเบ่งได้ดังนี้

        5.2.1 นำ Cursor ไปเเตะที่ Cell

        5.2.2 Left Click ค้างไว้ เเละลากคลุม Cell ที่มีการเปลี่ยนเเปลง ดังรูป

เพิ่มเติม : ส่วนที่ลากคลุมไว้จะ Active กับ Cell ที่มีการเปลี่ยนเเปลงเท่านั้น ส่วน Cell ที่ไม่มีการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลก็จะไม่มีผลใดๆ

        5.2.3 Right Click ในบริเวณที่ลากคลุมไว้ จะมีข้อความขึ้นมา เลือกไปที่ ” Add/Remove primitives to match [xxx.PcbDoc] in ‘xxx’ Cells on ‘xxx’ Layer “

        5.2.4 หลังทำการ Merge เสร็จเรียบร้อยเเล้ว ใน Tool ก็จะเเสดงสีใน Cell เป็นสีเขียว เเละในงาน xxx.PcbDoc ก็เเสดงเป็นสีเขียวเหมือนกัน ดังรูป

        5.2.5 ปิดการเเสดงผลการ Compare เเละ Merge เพื่อไม่ให้ในงาน xxx.PcbDoc เเสดงเป็นเเบบ Cell โดยไปที่ Tool ในส่วนที่ 2 ดังนี้

Actions » Comparison » Showing differences against “xxx.PcbDoc” [Click to hide]

รูปเเบบการทำงานของ Collaborate, Compare and Merge

หมายเหตุ

1. CAD MAN เเต่ละคนต้องเเบ่งขอบเขตพื้นที่ในการทำงาน ไม่ออกเเบบในพื้นที่ทับซ้อนกัน

2. Compare and Merge ได้ครั้งละงาน หรือ ได้ครั้งละคน กับต้นเเบบ จนกว่าจะครบทุกคน