บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับ ทาง NDR Co., Ltd. (Japan) มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจดังนี้
• ให้บริการทางด้านรับจ้างออกแบบพัฒนา ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
• รับจ้างออกแบบพัฒนา ฮาร์ดแวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ให้กับลูกค้าที่อยู่ทั้งในและ ต่างประเทศ
• บริการทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มธุรกิจทางด้านพลังงาน, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
• สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในประเทศไทย

NDRS VISION

นโยบายและเจตนารมณ์

 • นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • สรรสร้างระบบการจัดการและการบริหารโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
  • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลด้านคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 • นโยบายการบริหารงาน บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารแบบเปิดกว้าง ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล และใช้วัฒนธรรมขององค์กรเป็นหัวใจหลักในการทํางาน

วัฒนธรรมองค์กร

 • มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ บริษัท
 • มีการออกแบบและวางแผน ก่อนลงมือทํา
 • “WORK SMART”
 • เราเชื่อมั่นในการทําางานเป็นทีม เพราะทุกคนมีศักยภาพในตนเอง
 • เราเชื่อมั่นในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน
 • การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พึ่งตนเองได้
 • เรียนรู้ ปรับตัว และนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับงานและองค์กร
 • ปัญหามิใช่อุปสรรค แต่คือบททดสอบ ที่ต้องผ่านไปให้ได้
 • คิดให้แตก มองให้กว้าง ก่อนตัดสินใจ
 • การพร้อมที่จะปรับตัวและเปิดใจรับต่อสิ่งใหม่ ๆ

MILESTONE

1 st Class R&D house for Japanese customer
“Smart City Solution Provider
“No.1 SIer in Asean

MANAGEMENT TEAM

Mr. Ekkawith Hiranaburna
Managing Director
Message: “-“

Mr. Sarawoot Methawee
Executive Director
Message: เพราะผมเชื่อมั่นในศักยภาพของวิศวกรไทย

Mr. Pisit Sawangvonganan
GP Director
Message: ผมเชื่อในหลักการที่ว่า กระบวนการที่ดี นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี การค้นหาหลักการและวิถีชีวิตของตนเอง เป็นหน้าที่ของทุกคน

BUSINESS STRUCTURE


Design&Development Center
 • Hardware Development
  • Circuit & CAD Design
  • FPGA Development
 • Embedded Software Development
 • Linux Software Development


IoT System Solution
 • BEMS/HEMS
 • Home Automation
 • IoT Core Platform


Factory Automation Solution
 • System Integration
 • Factory Automation
 • Machine monitoring/control