DR 100 (โครงการบ้าน 100 หลัง)

dr100

DR 100 (โครงการบ้าน 100 หลัง)

โดย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1. วัตถุประสงค์ (หลักๆ)

 1. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อคำสั่งการลดการใช้ไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติจากระบบส่วนกลางในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยเน้นที่เครื่องปรับอากาศ
 2. เพื่อเป็นโครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

 

2. Requirement ของโครงการ

DR100_requirement_60

3. การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของโครงการ

DR100_connection_60

 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ในภายในบ้านในหลากหลายรูปแบบ

 • อุปกรณ์ที่นำไปติดตั้งในบ้านแต่ละหลัง
  1) Multisensor 2) Gateway 3) Meter 4) ACU 5) Tablet
 • ทำการติดตั้งให้กับบ้าน 100 หลัง โดยแบ่งพื้นที่และเลือกจังหวัดตัวแทนไว้เบื้องต้น ดังนี้
  – ภาคกลางและภาคตะวันออก(กรุงเทพฯ 50 %, ระยอง 10 %) 60 %
  – ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 10 %
  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา) 10 %
  – ภาคตะวันตกและภาคใต้(ประจวบคีรีขันธ์) 20 %

ภาพตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ในกรณีที่ 1

DR100_installation_1_60

เรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไป

 • สำรวจสถานที่ที่จะทำการติดตั้ง พร้อมกับทดสอบระยะการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ไปยัง gateway
 • จ้างช่างพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในการติดตั้ง

 

ndrs-wp

安全第一